Rutinultraljud

Rutinultraljud

Rutinultraljud/Anatomisk granskning.

Ultraljudsundersökningen sker i graviditetsvecka 19+0.
Vid undersökningen kan vissa större missbildningar misstänkas eller upptäckas. Detta kan innebära att du får ta ställning till om ytterligare provtagning eller utredning skall göras. Om du vill undvika sådan information bör du avstå från ultraljudsundersökningen. Även om fostret ser friskt ut kan man inte garantera att det är friskt och välskapt.

Vid undersökningen mäts fostrets huvud (BPD=Bipariental diameter) och lårben (FL=Femurlängd). Med hjälp av dessa mått kan förväntad förlossningsdag beräknas. De flesta föder under perioden två veckor före till två veckor efter beräknat förlossningsdatum. Vid ultraljudundersökningen framkommer även upplysningar om exempelvis flerbarnsgraviditet, fostervattenmängd, moderkakans läge och fostrets tillväxt.

Om du är inskriven på annan mödravård inom Vårdval Stockholm men önskar göra ditt ultraljud vid någon av Mama Mias ultraljudsenheter så ber du din mödravård skriva en remiss till oss.

Läs mer om Ultraljud