Miljö

Miljö

Miljöpolicy

Lideta och Mama Mia skall i sin dagliga verksamhet,
som består av privat mödravård, barnavård, barnläkarmottagning, ultraljudsmottagningar,
gynekologi, preventivmedelsrådgivning, husläkarmottagningar/
vårdcentraler och hemsjukvård, genom ständiga förbättringar:

  • hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget
  • upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa
  • vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt
  • hushålla med material, energi och minimera spill
  • göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster
  • sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan
  • hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten
  • klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning
  • vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Stockholms Läns Landsting, Region Jönköpings Län, Landstinget Blekinge och Region Skånes miljöambitioner 

 

Stockholm 2018-05-31
Eva Laurin
Tf VD Lideta och Mama Mia