Miljö

MiljöMama Mia och To Care skall i sin dagliga verksamhet, som består av privat mödravård, barnavård, ultraljudsmottagning, gynekologi, husläkarmottagning samt preventivmedelsrådgivning, genom ständiga förbättringar:

– hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget.
– upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa.
– vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt.
– hushålla med material, energi och minimera spill.
– göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.
– sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan.
– hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten.
– klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning.
– vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Stockholms Läns och Region Skånes landstings miljöambitioner.

Stockholm 2013-05-10

VD Eva Laurin

Certifikat