miljo_vaxt

Miljö

Miljö 2012

Miljöpolicy

 

 

Mama Mia skall i sin dagliga verksamhet, som består av privat mödravård, barnavård, ultraljudsmottagning, gynekologi, husläkeri samt preventivmedelsrådgivning,

genom ständiga förbättringar

 

  • hantera avfall ansvarsfullt och källsortering skall vara en norm för hela företaget.
  • upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa.
  • vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt.
  • hushålla med material, energi och minimera spill.
  • göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster.
  • sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan.
  • hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten.
  • klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning.
  • vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Stockholms Läns, Region Skånes och Västra Götalands läns landstings miljöambitioner.

 

Stockholm 2012-05-10  

VD Eva Laurin